0
0

نتایج نظر سنجی

نفر اول

خانم صائبی فر ۱۱۴۴ رای

نفر دوم

خانم رحیمی ۵۵۸ رای

نفر سوم

خانم حسنوند ۲۸۸ رای