پست های ویدیویی

شیوه مدیریت کلاس نیومث قسمت چهارم
استاد محمد حافظی نژاد شیوه مدیریت کلاس کنترل بی نظمی با رویکرد تئوری انتخاب، ویلیام گلسی
ادامه مطلب
شیوه مدیریت کلاس نیومث قسمت سوم
استاد محمد حافظی نژاد شیوه مدیریت کلاس کنترل بی نظمی با رویکرد تئوری انتخاب، ویلیام گلسی
ادامه مطلب
شیوه مدیریت کلاس نیومث قسمت دوم
استاد محمد حافظی نژاد شیوه مدیریت کلاس کنترل بی نظمی با رویکرد تئوری انتخاب، ویلیام گلسی
ادامه مطلب
شیوه مدیریت کلاس نیومث قسمت اول
استاد محمد حافظی نژاد شیوه مدیریت کلاس کنترل بی نظمی با رویکرد تئوری انتخاب، ویلیام گلسی قسمت اول 
ادامه مطلب