0
0

نیومث دو درس ده

نیومث دو درس ده

دوست ترکیبی بعلاوه شش یک رقم در سه ردیف

دوست ترکیبی بعلاوه شش دو رقم یک رقم در چهار ردیف