مقاله

چرتکه پلی بین دو نیم کره مغز می باشد
ارتباط بین دو نیم کره مغز و چرتکه چرتکه باعث میشود هر دو نیم کره به صورت همزمان فعالیت داشته باشند.به این صورت که زمانی که دست و ذهن همزمان با هم فعالیت داشته باشند پلی بین نیم کره سمت راست و سمت چپ مغز رده میشود.از این رو ...
ادامه مطلب