0
0

طرح درس

برنامه ترمیک نیومث

آموزش جمع و تفریق اعداد یک رقمی بر روی چرتکه

آموزش دوستان کوچک بعلاوه و منها

آموزش دوستان بزرگ بعلاوه و دوستان ترکیبی بعلاوه

آموزش دوستان بزرگ منها و دوستان ترکیبی منها

جمع و تفریق پیشرفته + آموزش جدول ضرب

جمع و تفریق سه رقمی پیشرفته + ضرب 1 * 2

جمع و تفریق  4 رقمی + ضرب 1 * 3 + تقسیم 1 ÷ 2 و 1 ÷ 3

 ضرب 1 * 4 + تقسیم 1 ÷ 4 + اعداد منفی نوع اول و دوم

ضرب 2 * 2 + تقسیم 2 ÷ 3 و 2 ÷ 4 + قرضگیری پیشرفته + جمع و تفریق اعشاری 

ضرب 2 * 3 و 3 * 2 + تقسیم 3 ÷ 4 و 2 ÷ 5 و 3 ÷ 5 + جمع و تفریق اعشاری پیشرفته

ضرب و تقسیم اعشاری + جذر مقدماتی

درصد ، توان ، جذر پیشرفته